2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

Photo Gallery 2016-17

Independence Day
 (15 August 2016)


 

Speech:Relevance of Gandhism
 (12 August 2016)

 
 
Quiz:India's Freedom Struggle
 (12 August 2016)


 Anti War Poster Making
 (7 August 2016)   

 


 
 News Paper Distribution Function
 (1 August 2016)
Career Day Celebration
(1 August 2016)

 


News Paper Distribution Function
(25 July 2016)

Felicitation and Prize Distribution
(23 July 2016)General PTA- Prize Distribution
(22 July 2016) 

ASAP: Orientation Class
(8 July 2016) Speech about Protection of Environment
(22 June 2016)