*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

28 August 2013

First Terminal Examination (Onam Examination)
REVISED TIME TABLE

The time Table of the 1st Terminal Examination (Onam Examination)
notified as per the reference above is revised as shown below due to
Teachers’ Day celebration and Vinayaka Chathurthy on 05/09/2013 and
09/09/2013 respectively.
The examination will begin at 1.30 p.m. on all days except on Friday.
On Friday it will be held from 10 a.m to 12. 45 p.m.(including cool off time
of 15 minutes).

04/09/2013 (AN) Wednesday Part I English

06/09/2013 (FN) Friday Part II Languages

07/09/2013 (AN) Saturday Part III Optional Subject - 1

10/09/2013 (AN) Tuesday Part III Optional Subject – 2

11/09/2013 (AN) Wednesday Part III Optional Subject – 3

12/09/2013 (AN) Thursday Part III Optional Subject – 4