2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 September 2013

SCHOOL PARLIAMENT 

School Leader : Tintu Joseph ( XII Science)

Deputy Leader : Anshad K (X-A)

Speaker : Abhijith PK (IX-A)

Deputy Speaker : Tijo George (XI Humanities)

Fine Arts Secretary : Tessin Tomy (XI Science)