*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

3 September 2013

SCHOOL PARLIAMENT 

School Leader : Tintu Joseph ( XII Science)

Deputy Leader : Anshad K (X-A)

Speaker : Abhijith PK (IX-A)

Deputy Speaker : Tijo George (XI Humanities)

Fine Arts Secretary : Tessin Tomy (XI Science)