2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

27 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2013-14


IT Fair: Runner-up


Work Experience: 4th Place


Science Fair: 4th Place


Social Science Fair: 5th Place


Maths Fair: 7th Place