*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

27 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2013-14


IT Fair: Runner-up


Work Experience: 4th Place


Science Fair: 4th Place


Social Science Fair: 5th Place


Maths Fair: 7th Place