*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

26 October 2013

SASTHROLSAVAM : WINNERS
Taliparamba North Sub District School Sasthrolsavam (Science -Maths-Social Science -Work Experience-IT Fair) 2013-14 , Naduvil H.S.S (2013 Octobar 24-25)


Anirudh.P.K : Malayalam Typing- First Place- A Grade

Abhiya Jose: Digital Painting- First Place- A Grade

Amal.T.V : Book Binding- First Place- A Garade

Sweety MJ and Amrutha Suresh: Science Fair- Sill Model-First Place-A Grade

Arun.O.L: Wood Work-First Place- A Grade

Eldo George: Electrical Wiring- Second Place- A Grade

Tintu Joseph: Paper Craft- Second Place- A Grade

 Athira Augustin: Fabric Painting-Third Place-A Grade