തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

26 October 2013

SASTHROLSAVAM : WINNERS
Taliparamba North Sub District School Sasthrolsavam (Science -Maths-Social Science -Work Experience-IT Fair) 2013-14 , Naduvil H.S.S (2013 Octobar 24-25)


Anirudh.P.K : Malayalam Typing- First Place- A Grade

Abhiya Jose: Digital Painting- First Place- A Grade

Amal.T.V : Book Binding- First Place- A Garade

Sweety MJ and Amrutha Suresh: Science Fair- Sill Model-First Place-A Grade

Arun.O.L: Wood Work-First Place- A Grade

Eldo George: Electrical Wiring- Second Place- A Grade

Tintu Joseph: Paper Craft- Second Place- A Grade

 Athira Augustin: Fabric Painting-Third Place-A Grade