*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

25 October 2013

Naduvil HSS in Sasthrolsavam -Day 2 (25 Oct-2013)

Work Experience

1. Amal.T.V - Book Binding- 1st Place- A Grade- EHLC

2. Arun.O.L -Wood Work-1st Place- A Grade- EHLC

3. Eldo George -Electrical Wiring- 2nd Place- A Grade- EHLC

4. Tintu Joseph -Paper Craft- 2nd Place-A Grade- EHLC

5. Athira Augustin -Fabric Painting- 3rd Place- A Grade

6. Anumol Joseph -Garment Making- 3rd Place- A Garde

7. Anusha.K.P -CoirDoor Mats- B Grade

8. Reshma .P.M -Doll Making- C Grade

EHLC: Eligible For Higher Level Competition