*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

28 November 2013

Parliamentary Literacy Club:Street Theatre at Naduvil HSS
Street Theatre (Drama) organised by Parliamentary Lieracy Club:Kannur-Kasaragod Dist and Kannur Peace Forum