*2019 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം: 99%*അനിറ്റ സണ്ണി (Naduvil HSS)-ഒന്നാം സ്ഥാനം:സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവം- പ്രവൃത്തി പരിചയമേള(HSS-Beads Work)*ചാമ്പ്യൻമാർ:തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്സ് 2018-19 സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ചാമ്പ്യന്മാർ*തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി*

28 November 2013

Second Terminal Exam 2013: Time Table Published

11-12-2013: Wednesday: ENGLISH

12-12-2013: Thursday: MALAYALAM, HINDI

13-12-2013: Friday: PHYSICS, BUSINESS STUDIES, HISTORY

16-12-2013: Monday: CHEMISTRY, ACCOUNTANCY, SOCIOLOGY

17-12-2013: Tuesday: MATHEMATICSCOMPUTER APPLICATION, POLITICAL SCIENCE

18-12-2013: Wednesday: BIOLOGYECONOMICS 

TIME OF EXAMINATION
      PLUS ONE: 10AM TO 12.45PM including 15 mts of cool off time
      Biology: 10AM TO 12.15 PM including 15 mts of cool off time

     PLUS TWO: 2PM TO 4.45 PM including 15 mts of cool off time
     Biology: 2 PM TO 4.25 PM including 15 mts of cool off time
     The examination will begin only at 2.30 PMon friday