*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

28 November 2013

Second Terminal Exam 2013: Time Table Published

11-12-2013: Wednesday: ENGLISH

12-12-2013: Thursday: MALAYALAM, HINDI

13-12-2013: Friday: PHYSICS, BUSINESS STUDIES, HISTORY

16-12-2013: Monday: CHEMISTRY, ACCOUNTANCY, SOCIOLOGY

17-12-2013: Tuesday: MATHEMATICSCOMPUTER APPLICATION, POLITICAL SCIENCE

18-12-2013: Wednesday: BIOLOGYECONOMICS 

TIME OF EXAMINATION
      PLUS ONE: 10AM TO 12.45PM including 15 mts of cool off time
      Biology: 10AM TO 12.15 PM including 15 mts of cool off time

     PLUS TWO: 2PM TO 4.45 PM including 15 mts of cool off time
     Biology: 2 PM TO 4.25 PM including 15 mts of cool off time
     The examination will begin only at 2.30 PMon friday