*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

24 June 2014

Plus One Admission: Trial Allotment Results
ഹയർ സെക്കന്ററി ഏക ജാലക പ്രവേശനം2014:ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Single window system to Plus One Admission 2014-15:Trial Allotment Results published. Students may check their allotment status and  Submit Applications for corrections if any to the schools where Applications submitted for Verification on or before pm on 25/06/2014.