തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

19 June 2014

Plus One Improvement Exam August 2014
The Higher Secondary First Year Improvement Examination of August 2014 will commence with effect from 04/08/2014 (Monday) as per the time table appended.
Candidates who have appeared for all the six subjects at the First Year Higher Secondary Examination, March 2014 can register in this examination for upto three subjects for improving his / her scores in those subjects. 
Fees
1.Fee for Improvement Examination: Rs. 175/-per paper 
2. Fee for Certificate: Rs. 40/-

Time Table :Plus One Improvement Exam August2014

04/08/2014 FN- MONDAY : ENGLISH 

04/08/2014 AN- MONDAY: MALAYALAM,HINDI

05/08/2014 FN- TUESDAY:  PHYSICS, ACCOUNTANCY

06/08/2014 FN- WEDNESDAY: CHEMISTRY, POLITICAL SCIENCE

07/08/2014 FN- THURSDAY: MATHEMATICS,COMPUTER APPLICATION

07/08/2014 AN- THURSDAY: ECONOMICS 

11/08/2014 FN- MONDAY: BIOLOGY, SOCIOLOGY 

11/082014 AN- MONDAY:  HISTORY, BUSINESS STUDIES

Time of Examination
Subjects without Practical : 
(FN) 9.30 AM to 12.15 PM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
(AN) 2.00 PM to 4.45 PM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
Subjects with Practical :
(FN) 9.30 AM to 11.45 AM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
except Biology 
Biology: 9.30 AM to 11.55 AM including Cool off Time : 20 minutes ie, 10 minutes each for Botany & Zoology and 5 minutes preparatory time for Zoology.