തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

3 August 2014

Exam Postponed
First Year Higher Secondary Improvement Examination scheduled on 4th,5th and 6th August 2014 are postponed.The new dates for the exams will be announced later.
ആഗസ്ത് 4,5,6 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പ്ളസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു.പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.