2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 August 2014

Exam Postponed
First Year Higher Secondary Improvement Examination scheduled on 4th,5th and 6th August 2014 are postponed.The new dates for the exams will be announced later.
ആഗസ്ത് 4,5,6 തീയതികളിൽ നടത്താനിരുന്ന പ്ളസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു.പുതുക്കിയ തീയതികൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്.