*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

4 August 2014

Plus One Improvement Exam: Revised Time Table 

First Year Higher Secondary  Improvement Examination revised time table published.
ആഗസ്ത് 4,5,6 തീയതികളിൽ മാറ്റിവെച്ച പ്ളസ് വണ്‍ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകൾ യഥാക്രം 12,13,14 തീയതികളിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കും.ആഗസ്ത് 7,11 തീയതികളിലെ പരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം തന്നെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും.


Plus One Improvement Exam: Revised Time Table

07/08/2014 FN- THURSDAY: MATHEMATICS,COMPUTER APPLICATION

07/08/2014 AN- THURSDAY: ECONOMICS 

11/08/2014 FN- MONDAY: BIOLOGY, SOCIOLOGY 

11/082014 AN- MONDAY:  HISTORY, BUSINESS STUDIES

12/08/2014 FN- TUESDAY : ENGLISH 

12/08/2014 AN- TUESDAY: MALAYALAM,HINDI

13/08/2014 FN- WEDNESDAY:  PHYSICS, ACCOUNTANCY

14/08/2014 FN- THURSDAY: CHEMISTRY, POLITICAL SCIENCE


Time of Examination
Subjects without Practical : 
(FN) 9.30 AM to 12.15 PM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
(AN) 2.00 PM to 4.45 PM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
Subjects with Practical :
(FN) 9.30 AM to 11.45 AM [IST] including Cool off Time (15 minutes) 
except Biology 
Biology: 9.30 AM to 11.55 AM including Cool off Time : 20 minutes ie, 10 minutes each for Botany & Zoology and 5 minutes preparatory time for Zoology.