*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

19 August 2014

First Terminal Examination Time Table
First Terminal Examination Time Table (Onam Examination-2014) published.
For Std. XII only. 

28/08/2014 Thursday: English

29/08/2014 Friday: Malayalam,Hindi

01/09/2014 Monday:Physics,Business Studies,History

02/09/2014 Tuesday: Chemistry,Accountancy,Sociology

03/09/2014 Wednesday: Mathematics,Computer Application,Political Science

04/09/2014 Thursday: Biology,Economics

Time of examination 
  • Subjects without practicals: 
1.45 pm to 4.30 pm including cool off time of 15 minutes. 


  • Subjects with practicals except Biology:
1.45 pm to 4 p.m including cool off time of 15 minutes. 
Biology : 1.45 p.m to 4.10 p.m including cool off time of 20 minutes. 10 minutes each for Botany and Zoology and 5 minutes preparatory time for Zoology. 

  • On 29/08/2014 Friday:
9.30 a.m. to 12.15 p.m. for subjects without practical. The time allotted for subjects with practical will be applicable if a subject of that category falls on 29th Friday.