*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

14 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam- Full Result
KATHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: JISNA AUGUSTINE (R)
SECOND: SHIJON JOSEPH (B)
THIRD: GAYATHRI SURESH (G)

KATHA RACHANA-HINDI
FIRST: VYSHNA PP (G)
SECOND: JOJO A (R)

KATHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: ALAN JOSEPH (B)
SECOND: ADARSH GEORGE (R)
THIRD: ABY JACOB (R)

KATHA RACHANA-SANSKRIT
FIRST: ARJUN T (R)
SECOND: ANURAG (G)

KATHA RACHANA-ARABIC
FIRST: RUBEENA (B)
SECOND:FARHANA (R)
THIRD: SHAMNAS (B)

UPANYASAM-MALAYALAM
FIRST: ANITTA GEORGE (R)
SECOND: JASMINA KT (R)
THIRD: VYSHNA PP (G)

UPANYASAM-HINDI
FIRST: VYSHNA PP (G)
SECOND: MUBASHIRA KP (G)
THIRD: ALENENA SUNNY (B)

UPANYASAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK (G)
SECOND: MANEESHA MARTIN (G)
THIRD: ANANDAKRISHNAN (B)

UPANYASAM-ARABIC
FIRST: FARHANA M (R)
SECOND: ABDULLA HAMEED (R)
THIRD: SHAMNAS K (B)

UPANYASAM-SANSKRIT
FIRST: ANIRUDH PK
SECOND: ARJUN T (R)
THIRD:ANURAG (G)

KAVITHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: ANUSHA KP (R)
SECOND: ANIRUDH KP (R)
THIRD: JISNA AUGUSTINE (R)
THIRD: PREETHA P (R)

KAVITHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: ASAPH BABY (G)
SECOND: SANJU THOMAS (R)
THIRD: JEENA KURIAKOSE (G)

KAVITHA RACHANA-HINDI
FIRST: ALEENA SUNNY (B)
SECOND: ALAKA G RADHAN (R)
THIRD: AMBILY SAJEEV (B)

KAVITHA RACHANA-SANSKRIT
FIRST: ANIRUDH PK (R)

KAVITHA RACHANA-URDU
FIRST: RUBEENA P

KAVITHA RACHANA-ARABIC
FIRST: RUBEENA (B)
SECOND: MUMTHAS (R)
THIRD: FARHANA (R)

CHITHRA RACHANA-PENCIL
FIRST: ABIYA JOSE (B)
SECOND: TEBIN JOSEPH (B)
THIRD: MUHAMMAD RUMAIS (G)
THIRD: NITHIN MATHEW

CHITHRA RACHANA-WATER COLOUR
FIRST: ABIYA JOSE (B)
SECOND: VIDYA P (G)

COLLAGE
FIRST: VIDYA P (G)

CARTOON 
FIRST: NIVIN PAUL (B)
SECOND: ASAPH BABY (G)
THIRD: NITHIN MATHEW (G)


LALITHA GAANAM-GIRLS
FIRST: ANUMOL JOSEPH (G)
SECOND: ANJU SHAJI (G)
THIRD: RESHMA PM (R)

LALITHA GAANAM-BOYS
FIRST: JOVANS P SHIBU

OPPANA
FIRST: ZAHIYA & PARTY (G)
SECOND: FARHANA & PARTY (R)
THIRD: SONU & PARTY (B)

MONO ACT
FIRST: PRIYANKA (G)
SECOND: SWEETY MJ (R)

NAADANPAATTU
FIRST: SURYA & PARTY (B)
SECOND:  JEENA & PARTY (G)
THIRD: ANITA GEORGE & PARTY

NADODINRITHAM-BOYS
FIRST: SANDEEP NARAYANAN (B)

NADODINRITTHAM-GIRLS
FIRST: JAIMOL JOY  (G)
SECOND: SHYMA (R)

MOOKAABINAYAM (MIME)
FIRST: AJIN SIBI & PARTY (B)
SECOND: ADARSH GEORGE & PARTY (R)
THIRD: AJIMON & PARTY (G)

KATHAPRASANGAM
FIRST: ATHIRA  AV (G)
SECOND: BINDUJA K B (R)

NATAKAM
FIRST: AJITH A S & PARTY (G)
SECOND: ANIRUDH P K & PARTY


THIRUVATHIRA
FIRST: TESSIN & PARTY (G)
SECOND: AMAL BABY & PARTY (B)
THIRD: GREESHMA T & PARTY(R)

MAPPILAPPATTU(GIRLS)
FIRST: FATHIMATHUL  JASEELA (B)
SECOND: RUBEENA P S (B)
THIRD: IFRATH B (G)

PADYAM CHOLLAL-MALAYALAM
FIRST: JOVANAS P SHIBU (R)
SECOND: AMISHA JOSEPH (R)
THIRD: GREESHMA T (R)

PADYAM CHOLLAL-KANNATA
FIRST:  VEENA P K (R)
SECOND:  SHASMA P (R)

PADYAM CHOLLAL-HINDI
FIRST: CHRISTEENA (B)
SECOND: PRIYANKA (G)
THIRD: VEENA P K (R)

PADYAM CHOLLAL-SANSKRIT
FIRST: AMRUTHA (G)
SECOND: GREESHMA T (R)
THIRD: PRIYANKA (G)

PADYAM CHOLLAL-ENGLISH
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: SWEETY MJ (R)
THIRD: AJITH AS (G)

PADYAM CHOLLAL-ARABIC
FIRST: IFRATH B (G)
SECOND: MUBASHIRA (G)

PADYAM CHOLLAL-URDU
FIRST: ABDULLA HAMEED (R)

PRASANGAM-MALAYALAM
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: ASWIN RONALD ANTONY (G)
THIRD: AMRUTHA SURESH (G)

PRASANGAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: ASWIN RONALD ANTONY (G)

PRASANGAM-HINDI
FIRST: ASWIN RONALD ANTONY (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: AMAL JOSEPH (G)

DHESABHAKTHIGANAM
FIRST: ANUMOL JOSEPH & PARTY (G)
SECOND: SHASMA & PARTY (R)
THIRD: SWEETY & PARTY (R)

SANGA GANAM
FIRST: SWEETY MARY JOSE & PARTY (R)
SECOND: JEENA & PARTY (G)

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE