*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

8 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: Point Table (Day 2)

Point Table
GREEN HOUSE: 237 Points
RED HOUSE: 229 Points
BLUE HOUSE: 182 Points

HSS Section
GREEN HOUSE: 111 Points
RED HOUSE: 89 Points
BLUE HOUSE: 56 Points

HS Section
RED HOUSE: 108 Points
BLUE HOUSE: 86 Points
GREEN HOUSE: 76 Points

UP Section
GREEN HOUSE: 50 Points
BLUE HOUSE: 40 Points
RED HOUSE: 32 Points