2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

8 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: Point Table (Day 2)

Point Table
GREEN HOUSE: 237 Points
RED HOUSE: 229 Points
BLUE HOUSE: 182 Points

HSS Section
GREEN HOUSE: 111 Points
RED HOUSE: 89 Points
BLUE HOUSE: 56 Points

HS Section
RED HOUSE: 108 Points
BLUE HOUSE: 86 Points
GREEN HOUSE: 76 Points

UP Section
GREEN HOUSE: 50 Points
BLUE HOUSE: 40 Points
RED HOUSE: 32 Points