*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

8 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: HSS Results (Day 2)
LALITHA GAANAM-GIRLS
FIRST: ANUMOL JOSEPH (G)
SECOND: ANJU SHAJI (G)
THIRD: RESHMA PM (R)

LALITHA GAANAM-BOYS
FIRST: JOVANS P SHIBU

OPPANA
FIRST: ZAHIYA & PARTY (G)
SECOND: FARHANA & PARTY (R)
THIRD: SONU & PARTY (B)

MONO ACT
FIRST: PRIYANKA (G)
SECOND: SWEETY MJ (R)

NAADANPAATTU
FIRST: SURYA & PARTY (B)
SECOND:  JEENA & PARTY (G)
THIRD: ANITA GEORGE & PARTY

NADODINRITHAM-BOYS
FIRST: SANDEEP NARAYANAN (B)

NADODINRITTHAM-GIRLS
FIRST: JAIMOL JOY  (G)
SECOND: SHYMA (R)

MOOKAABINAYAM (MIME)
FIRST: AJIN SIBI & PARTY (B)
SECOND: ADARSH GEORGE & PARTY (R)
THIRD: AJIMON & PARTY (G)

KATHAPRASANGAM
FIRST: ATHIRA  AV (G)
SECOND: BINDUJA K B (R)

NATAKAM
FIRST: AJITH A S & PARTY (G)
SECOND: ANIRUDH P K & PARTY

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE