*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

7 October 2014

Naduvil HSS Kalolsavam: HSS Results (Day 1)
THIRUVATHIRA
FIRST: TESSIN & PARTY (G)
SECOND: AMAL BABY & PARTY (B)
THIRD: GREESHMA T & PARTY(R)

MAPPILAPPATTU(GIRLS)
FIRST: FATHIMATHUL  JASEELA (B)
SECOND: RUBEENA P S (B)
THIRD: IFRATH B (G)

PADYAM CHOLLAL-MALAYALAM
FIRST: JOVANAS P SHIBU (R)
SECOND: AMISHA JOSEPH (R)
THIRD: GREESHMA T (R)

PADYAM CHOLLAL-KANNATA
FIRST:  VEENA P K (R)
SECOND:  SHASMA P (R)

PADYAM CHOLLAL-HINDI
FIRST: CHRISTEENA (B)
SECOND: PRIYANKA (G)
THIRD: VEENA P K (R)

PADYAM CHOLLAL-SANSKRIT
FIRST: AMRUTHA (G)
SECOND: GREESHMA T (R)
THIRD: PRIYANKA (G)

PADYAM CHOLLAL-ENGLISH
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: SWEETY MJ (R)
THIRD: AJITH AS (G)

PADYAM CHOLLAL-ARABIC
FIRST: IFRATH B (G)
SECOND: MUBASHIRA (G)

PADYAM CHOLLAL-URDU
FIRST: ABDULLA HAMEED (R)

PRASANGAM-MALAYALAM
FIRST: AJIN SIBI (B)
SECOND: ASWIN RONALD ANTONY (G)
THIRD: AMRUTHA SURESH (G)

PRASANGAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: ASWIN RONALD ANTONY (G)

PRASANGAM-HINDI
FIRST: ASWIN RONALD ANTONY (G)
SECOND: ASHIQUE PREM (R)
THIRD: AMAL JOSEPH (G)

DHESABHAKTHIGANAM
FIRST: ANUMOL JOSEPH & PARTY (G)
SECOND: SHASMA & PARTY (R)
THIRD: SWEETY & PARTY (R)

SANGA GANAM
FIRST: SWEETY MARY JOSE & PARTY (R)
SECOND: JEENA & PARTY (G)

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE