തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

9 October 2014

Naduvil HSS Sports Meet-Results
1500 MTR-SENIOR BOYS
FIRST: ANEESH KR (B)
SECOND: NANDUKUMAR NARAYANAN (G)

1500 MTR-SENIOR GIRLS
FIRST: RINCY NR (G)
SECOND:  SANUSHA P (G)
THIRD: SURYA BIJU

100 MTR-SENIOR BOYS
FIRST: SANAF KS (R)
SECOND: ANAND KRISHNAN (B)
THIRD: MUHAMMED ASLAM VP (G)

100 MTR-SENIOR GIRS
FIRST: SANISHA P (G)
SECOND: SWEETY MARY JOSE (R)
THIRD: ANJANA DENNY (R)

SHOTPUT-SENIOR BOYS
FIRST: PHENIX JOSE (R)
SECOND: GOKUL (B)
THIRD: JOYAL BINU (G)

SHOTPUT-SENIOR GIRLS
FIRST: RIYA VINCENT (B)
SECOND: ANSILY P ARULDAS (B)
THIRD: SWEETY MARY JOSE (R)

400 MTR-SENIOR BOYS
FIRST: ANEESH KR (B)
SECOND: DIPIN RAGHAVAN (G)
THIRD: JOVANS P SHIBU (R)

400 MTR-SENIOR GIRLS
FIRST: RINCY NR (G)
SECOND: AKHITHA MJ (G)
THIRD: SURYA BIJU (B)

200 MTR-SENIOR BOYS
FIRST: SANAF KS (R)
SECOND: JOVANS P SHIBU (R)
THIRD: NANDUKUMAR NARAYANAN (G)

200 MTR-SENIOR GIRLS
FIRST: SANISHA P (G)
SECOND: RINCY NR (G)
THIRD: AKHITHA MJ (G)

800 MTR-SENIOR GIRLS
FIRST: AMALA MATHEW(R)
SECOND: ANJANA DENNY(R)

DISCUSS THROE-SENIOR BOYS
FIRST: JOYAL BINU (G)
SECOND: RASHID PA (R)
THIRD: GOKUL (B)

DISCUSS THROE-SENIOR GIRLS
FIRST: RAJITHA PR (B)
SECOND: RIYA VINCENT (B)
THIRD: ATHIRA AV (G)

4 X 100 RELAY-SENIOR BOYS
FIRST: DIPIN RAGHAVAN AND PARTY (G)
SECOND: SANAF KS AND PARTY (R)
THIRD: ANESSH KR AND PARTY (B)

4 X 100 RELAY-SENIOR GIRLS
FIRST: RINCY NR AND PARTY (G)
SECOND: ANUSREE KV AND PARTY (B)
THIRD: ANJANA DENNY AND PARTY (R)

JAVELIN THROW-SENIOR BOYS
FIRST: JOYAL BINU (G)
SECOND: EDVIN (B)
THIRD NITHIN (G)

JAVELIN THROW-SENIOR GIRLS
FIRST: RAJITHA PR (B)
SECOND: ATHIRA AV (G)
THIRD: AMRUTHA SURESH (G)

5000 MTR-SENIOR BOYS
FIRST: ABHILASH NARAYANAN (R)
SECOND: DIPIN RAGHAVAN (G)
THIRD: SANDEEP NARAYANAN (B)

NB: R-RED HOUSE, G-GREEN HOUSE, B-BLUE HOUSE