*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

9 October 2014

Naduvil HSS Sports Meet: Point Table

Point Table
GREEN HOUSE: 223 Points
BLUE HOUSE: 189 Points
RED HOUSE: 188 Points

HSS Section
GREEN HOUSE: 78 Points
BLUE HOUSE: 52 Points
RED HOUSE: 48 Points

UP and HS Section
GREEN HOUSE: 145 Points
RED HOUSE: 140 Points
BLUE HOUSE: 137 Points