*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

9 October 2014

Naduvil HSS Sports Meet: Point Table

Point Table
GREEN HOUSE: 223 Points
BLUE HOUSE: 189 Points
RED HOUSE: 188 Points

HSS Section
GREEN HOUSE: 78 Points
BLUE HOUSE: 52 Points
RED HOUSE: 48 Points

UP and HS Section
GREEN HOUSE: 145 Points
RED HOUSE: 140 Points
BLUE HOUSE: 137 Points