2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 October 2014

Higher Secondary Exam March 2015:
 Time Table Published

TIME TABLE : FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAM (Plus One)

09-03-2015 MONDAY: POLITICAL SCIENCE
10-03-2015 TUESDAY: CHEMISTRY
11-03-2015 WEDNESDAY: ACCOUNTANCY
12-03-2015 THURSDAY: SOCIOLOGY
16-03-2015 MONDAY: BUSINESS STUDIES
17-03-2015 TUESDAY:  ENGLISH 
18-03-2015 WEDNESDAY: COMPUTER APPLICATION, HISTORY
23-03-2015 MONDAY: MATHEMATICS 
24-03-2015 TUESDAY: ECONOMICS 
25-03-2015 WEDNESDAY: MALAYALAM, HINDI
26 -03-2015 THURSDAY: BIOLOGY
30-03-2015 MONDAY: PHYSICS

TIME TABLE: SECOND YEAR HIGHER SECONDARY EXAM (Plus Two)

09-03-2015 MONDAY: POLITICAL SCIENCE
10-03-2015 TUESDAY: CHEMISTRY
11-03-2015 WEDNESDAY: ECONOMICS 
12-03-2015 THURSDAY: MALAYALAM, HINDI
16-03-2015 MONDAY: MATHEMATICS
17-03-2015 TUESDAY: SOCIOLOGY
18-03-2015 WEDNESDAY: BUSINESS STUDIES
19 -03-2015 THURSDAY: ENGLISH 
23-03-2015 MONDAY: PHYSICS
24-03-2015 TUESDAY:  ACCOUNTANCY
26 -03-2015 THURSDAY: COMPUTER APPLICATION, HISTORY 
30-03-2015 MONDAY: BIOLOGY


TIME OF EXAMINATION
  • Subjects without Practicals 10.00 A.M TO 12.45 P.M [IST] including Cool Off Time of 15 minutes
  • Subjects with Practicals except Biology 10.00 A.M TO 12.15 P.M [IST] including Cool Off Time (15minutes)
  • Biology 10.00 A.M TO 12.25 P.M [IST] including Cool Off Time (20 minutes ie., 10 minutes each forBotany & Zoology and 5 minutes preparatory time for Zoology)
NB: The Practical Evaluation will be conducted from 11/02/2015 to 26/02/2015