*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

29 November 2014

Unarvu: Counselling Class Conducted in Naduvil HSS
നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമിഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന "ഉണർവ്" പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കന്ററി വിദ്യാർതഥികൾക്കായ് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീ.പ്രദീപൻ മാലോത്ത്‌ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന് നേതൃത്ത്വം നൽകി.
കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.