തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

27 November 2014

Second Terminal Examination - 2014 
Revised Time Table
Time Table: Plus Two (Std: XII)
12/12/2014 FN Friday: English
15/12/2014 FN Monday:Malayalam,Hindi
16/12/2014 FN Tuesday:Physics,Business Studies,History
17/12/2014 FN Wednesday: Chemistry,Accountancy,Sociology
18/12/2014 FN Thursday:Biology,Economics
19/12/2014 FN Friday:Mathematics,Computer Application,Political Science

Subjects without practicals : 10 am to 12.45 pm including 15 mts cool offtime.
Subject with practicals except Biology : 10 am to 12.45 pm including 15 mts cool offtime.
Biology : 10 am to 12.25 pm including cool off time, 10 mts each for Botany and Zoology with 5mts preparatory time for Zoology. 

Time Table: Plus One (Std: XI)
12/12/2014 AN Friday**: English
15/12/2014 AN Monday:Malayalam,Hindi
16/12/2014 AN Tuesday:Physics,Business Studies,History
17/12/2014 AN WednesdayChemistry,Accountancy,Sociology
18/12/2014 AN Thursday:Biology,Economics
19/12/2014 AN Friday**: Mathematics,Computer Application,Political Science

** Examination in the After Noon session on Fridays will commence at 2 pm only including cool off time
Subjects without practicals : 1.45 pm to 4.30 pm including 15 mts cool off time.
Subject with practicals except Biology: 1.45 pm to 4 pm including 15 mts cool off time.
Biology : 1.45 pm to 4.10 pm including 20 mts. cool off time,10 mts each for Botany and Zoology and 5mts preparatory time for Zoology.