*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

27 November 2014

Second Terminal Examination - 2014 
Revised Time Table
Time Table: Plus Two (Std: XII)
12/12/2014 FN Friday: English
15/12/2014 FN Monday:Malayalam,Hindi
16/12/2014 FN Tuesday:Physics,Business Studies,History
17/12/2014 FN Wednesday: Chemistry,Accountancy,Sociology
18/12/2014 FN Thursday:Biology,Economics
19/12/2014 FN Friday:Mathematics,Computer Application,Political Science

Subjects without practicals : 10 am to 12.45 pm including 15 mts cool offtime.
Subject with practicals except Biology : 10 am to 12.45 pm including 15 mts cool offtime.
Biology : 10 am to 12.25 pm including cool off time, 10 mts each for Botany and Zoology with 5mts preparatory time for Zoology. 

Time Table: Plus One (Std: XI)
12/12/2014 AN Friday**: English
15/12/2014 AN Monday:Malayalam,Hindi
16/12/2014 AN Tuesday:Physics,Business Studies,History
17/12/2014 AN WednesdayChemistry,Accountancy,Sociology
18/12/2014 AN Thursday:Biology,Economics
19/12/2014 AN Friday**: Mathematics,Computer Application,Political Science

** Examination in the After Noon session on Fridays will commence at 2 pm only including cool off time
Subjects without practicals : 1.45 pm to 4.30 pm including 15 mts cool off time.
Subject with practicals except Biology: 1.45 pm to 4 pm including 15 mts cool off time.
Biology : 1.45 pm to 4.10 pm including 20 mts. cool off time,10 mts each for Botany and Zoology and 5mts preparatory time for Zoology.