*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

13 May 2015

Plus Two Course: Naduvil HSS

Naduvil HSS - School Code: 13162

Science Batch-Code: 1
Subjects: English,Malayalam/Hindi,Physics,Mathematics,Chemistry,Biology

Commerce Batch-Code:39
Subjects: English,Malayalam/Hindi,Business Studies,Accountancy,Economics,Computer Application

Humanities Batch-Code:11
Subjects: English,Malayalam/Hindi,History,Economics,Political Science,Sociology