*കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം മാറ്റിവെച്ച ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു*പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രകാരം 27/05/2020 മുതൽ 30/05/2020 വരെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതാണ്*

13 May 2015

Plus Two Course: Naduvil HSS

Naduvil HSS - School Code: 13162

Science Batch-Code: 1
Subjects: English,Malayalam/Hindi,Physics,Mathematics,Chemistry,Biology

Commerce Batch-Code:39
Subjects: English,Malayalam/Hindi,Business Studies,Accountancy,Economics,Computer Application

Humanities Batch-Code:11
Subjects: English,Malayalam/Hindi,History,Economics,Political Science,Sociology