*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

13 August 2015

India's Freedom Struggle: Quiz
Winners:
First: Rosemary George (+2 Science)
Second: Sunith TS (+1 Science)
Third: Abhaya P (+2 Science)
           Sayana Mol (+1 Humanities)