*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

13 August 2015

School Parliament Election 2015-16
Results (Class Wise)
XII SCIENCE
1.AJIN SIBY:27
2.AMRUTHA P.K:13
3.GREESHMA T:8

XII COMMERCE
1. BRATTLIN BAIJU:19
(Elected by Draw)
2.JOJO A:19
3. REJIMOL PRAKASH:7
4.BISMI CHERIYAN:3
INVALID VOTES:2

XII HUMANITIES
1.SOBIN BIJU: 31
2.SHASMA P:12
INVALID VOTES:11

XI SCIENCE
1.ALBIN JAMES: 24
2.ANUPAMA A: 23
3.SNEHA JOHNY: 10

XICOMMERCE
1.SANGEETH DIVAKARAN: 17
2.ASNA V: 15
3. NIKHIL ROY:13
4.JUSAINA IV:6
INVALID VOTES: 1

XI HUMANITIES
1.PRINCY JOSE:31
2.SHAHNA A:18
INVALID VOTES: 1