*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

11 October 2015

School Sports Meet - Complete Results

100 MTR- BOYS
FIRST: ALPHY JAMES - C1
SECOND: ASHISH K - C1
THIRD: RAHUL VV - H1

100 MTR - GIRLS

FIRST: UNNIMAYA KM - H1
SECOND: SREELA PP - S1

200 MTR- BOYS

FIRST: ALPHY JAMES - C1
SECOND: RAHUL VV - H2
THIRD: ASHISH K - C1

800 MTR - BOYS

FIRST: ALPHY JAMES - C1
SECOND: JOWANS P SHIBU -S2
THIRD: RAHUL VV - H1

800 MTR - GIRLS
FIRST: MEGHA BASKARAN -C1
SECOND: SOYA TOM -S1
THIRD: MANSOORA A - H1

JAVELIN THROW - BOYS
FIRST: JOYAL BINU -C2
SECOND: AKSHAY M - C1
THIRD: SANGEETH DIVAKARAN - C1

DISCUS THOW - BOYS
FIRST: AMAL RAJ - C1
SECOND: JOYAL BINU - C2
THIRD: SANGEETH DIVAKARAN - C1

DISCUS THOW - GIRLS

FIRST: MEGHA -S1
SECOND: SHANA
THIRD: MANSOORA A

4 X 100 MTR RELAY -BOYS

FIRST: ALPHY JOSEPH AND TEAM
SECOND: SANEESH KP AND TEAM

4 X 100 MTR RELAY - GIRLS
FIRST: AMITHA NT AND TEAM
SECOND: MEGHA BASKARAN AND TEAM
THIRD: SOYA TROM AND TEAM

1500 MTR -GIRLS

FIRST: SOYA TOM
SECOND: AMAL BABU

400 MTR - GIRLS

FIRST: DONIYA MATHEW - S1
SECOND: SNEHA MATHEW - S1
THIRD: SNEHA JOHNY -S1