*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

14 October 2015

Naduvil HSS Kalolsavam- Day1&2 Results
KATHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: RAHITHA P - H1
SECOND:ROSEMARY GEORGE -S2
THIRD: SAYANAMOL KS- H1

KATHA RACHANA-HINDI
FIRST: ALEENA SUNNY - S2
SECOND: MEGHA KV - S1
THIRD:HARIPRIYA - S1

KATHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: MANEESHA MARTIN - C2
SECOND: ALAN JOSEPH - S2
THIRD: JOJO A - C2

KATHA RACHANA-URDU
FIRST: AMEERA CH - H1
SECOND: MUHAMMED NASEEF KP - S1

UPANYASAM-MALAYALAM
FIRST: ROSEMARY GEORGE - S2
SECOND: JISNA AUGUSTINE - S2
THIRD: CHRISTEENA K TOMY - S2

UPANYASAM-HINDI
FIRST: ALEENA SUNNY - S2
SECOND: VAISHNA PP - S2
THIRD: GREESHMA T S2

UPANYASAM-ENGLISH
FIRST: AMRUTHA PK - S2
SECOND: SNEHA JOHNY - S1
THIRD: DAYNU DAVIS - S1

KAVITHA RACHANA-MALAYALAM
FIRST: ANNMARY ANTONY - S1
SECOND:JISNA AUGUSTINE - S2 
THIRD: AKHITHA MJ - S2

KAVITHA RACHANA-ENGLISH
FIRST: ROMIL GRACE MUTHU - C1
SECOND: TEBIN JOSEPH - S2
THIRD: MANEESHA MARTIN - C2

KAVITHA RACHANA-HINDI
FIRST: MEGHA KV - S1
SECOND: JOJO A - C2

KAVITHA RACHANA-SANSKRIT
FIRST: GLADYS VINCENT- S1

KAVITHA RACHANA-URDU
FIRST: AMEERA CH - H1
SECOND: MUHAMMED NASEEF KP - S1

CHITHRA RACHANA-PENCIL
FIRST: ALPHY JOSEPH - C1
SECOND: TEBIN JOSEPH - S2
THIRD: SIDHA SEBASTIAN - S1

CHITHRA RACHANA-WATER COLOUR
FIRST: SIDHA SEBASTIAN - S1
SECOND: BINU KB - C2

COLLAGE
FIRST: VIDHYA P

CARTOON 
FIRST: ALPHY JOSEPH - C1
SECOND: SANGEETH DIVAKARAN - C1
THIRD: DINAKARAN KD - C1