*ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 24ന് ആരംഭിക്കും * 2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

26 October 2016

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2016-17
Day-2
Social Science  Fair:
 RAHUL VV & ATHULYA JOLLY -First Place- Working Model
ALPHY JOSEPH-Third Place-B Grade- Atlas Making
SAYANAMOL KS - B Grade-Local History Writing 
SHAMNAMOL H & AMEERA CH- C Grade-Still Model
ALAN GEORGE -C Grade-Elocution
Science  Fair:
CHACKO JITHIN PS & SUNITH TS-First Pace- Improvised Experiments
OLIVIA GEORGE&ANAGHA TOM - Still Model-B Grade
Mthematics Fair:
JILFI JOY -Third Place-A Grade-Puzzle 
AMRUTHA ASHOKAN - A Grade-Geometrical Chart
VISHNURAJ KR - B Grade-Still Model
SANAL SUNNY - B Grade-Working Model
 AUGUSTINE PS - B Grade - Pure Construction
SHYAMJITH NV - C Grade- Number Chart
JEROM DOMINIC - C Grade-Applied Construction
ATHUL SEBASTIAN - C Grade- Other Chart
DIGIL SHIBU - C Grade-Games