*സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്കായി സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ക്ലാസുകള്‍- "ഫസ്റ്റ് ബെൽ" കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ 2020 ജൂൺ 1മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കേബിൾ ശൃംഖലകളിലൂടെയും വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണാവുന്നതാണ്*

26 October 2016

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2016-17
Day-2
Social Science  Fair:
 RAHUL VV & ATHULYA JOLLY -First Place- Working Model
ALPHY JOSEPH-Third Place-B Grade- Atlas Making
SAYANAMOL KS - B Grade-Local History Writing 
SHAMNAMOL H & AMEERA CH- C Grade-Still Model
ALAN GEORGE -C Grade-Elocution
Science  Fair:
CHACKO JITHIN PS & SUNITH TS-First Pace- Improvised Experiments
OLIVIA GEORGE&ANAGHA TOM - Still Model-B Grade
Mthematics Fair:
JILFI JOY -Third Place-A Grade-Puzzle 
AMRUTHA ASHOKAN - A Grade-Geometrical Chart
VISHNURAJ KR - B Grade-Still Model
SANAL SUNNY - B Grade-Working Model
 AUGUSTINE PS - B Grade - Pure Construction
SHYAMJITH NV - C Grade- Number Chart
JEROM DOMINIC - C Grade-Applied Construction
ATHUL SEBASTIAN - C Grade- Other Chart
DIGIL SHIBU - C Grade-Games