*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

25 October 2016

Naduvil HSS in Sasthrolsavam 2016-17
Day-1
Work Experience Fair:
FASEELA KP - First Place- A Grade-Rexin,Canvas&Leather Products
NIMMY ANTONY - First Place-A Grade-Beads Work
JUBIT ANTONY - First Place- A Grade-Embroidary 
HELAN SUNNY -Second Place- A Grade-Garment Making
SNEHA SK - A Grade-Agarbathi Making
HARIPRIYA KV - A Grade-Paper Craft
VYSHNA NARAYANAN - A Grade-Product Using Waste Materials
RABINA RAMESHAN - First Place-B Grade-Stuffed Toys
ASHISH K - Second Place-Electronics
 
IT  Fair:
SREYAS KS- A Grade- Malayalam Typing
NIKHIL ROY-Second Place-B Grade-Web Page Designing 
DINAKARAN KD-B Grade-Digital Painting
ASHITHA RAJAN-C Grade-Multimedia Presentation