2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

9 May 2017

Plus Two Result 2017
ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ ഫലം (പ്ലസ് ടു) 2017 മെയ് 15 തിങ്കളാഴ്ച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
റിസൽട്ട് അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക:
www.keralaresults.nic.in