2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

28 June 2017

ഒന്നാം വർഷ ഹയർസെക്കണ്ടറി ക്ലാസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കും (29/06/2017)