*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

22 November 2017

Naduvil HSS at Taliparamba North Sub Dist 
School Kalolsavam 2017-18:Results
Shafeena B & Team:First Place-A Grade-Nadakam
Ranjima P.R:First Place-A Grade-Prasangam-Sanskrit
Ambika M:First Place-A Grade-Upanyasam-Hindi
Nadira N.A:First Place-A Grade-Upanyasam-Urdu
An Mariya Job:First Place-A Grade-Upanyasam-Malayalam
Ambika M:First Place-A Grade-Kavitharachana-Hindi
Adhithya Jayprakash:First Place-A Grade-Kuchuppudi
Vyshna Narayanan &Team:First Place-A Grade-Margamkali
Vismaya P.P& Team:First Place-A Grade-Group Dance
Rukhsana P.S:First Place-A Grade-Padyamchollal-Arabic
Nadira N.A:First Place-A grade-Prasangam-Urdu
Adhithya Jayprakash:Second Place-A Grade-Mohiniyattam
Gokul Suresh:Second Place-A Grade-Sasthreeya Sangeetham -Boys
Sanchumon K.S &Team-Second Place- A Grade-Chendamelam
Jeethu K.C &Team:Second Place-A Grade-Sangaganam
An Mary P Shibu &Team:Second Place-A Grade-Desabakthiganam
Fareeda P:Second Place-A Grade-Kathrachana-Arabic
Nadira N.A:Second Place-A Grade-Kavitha Rachana-Urdu
Shafeena B:Third Place-A Grade-Mono Act-Girls
Jasna V.P:Third Place-A Grade:Katharachana-Urdu
Nayana Manoharan:Third Place-A Grade-Katharachana-Sanskrit
Juvan Mariya Job:Third Place-A Grade-Chithra Rachana-Oil Colour
Haseeba M:Third Place-A Grade-Mappilapaattu-Girls
Juvan Mariya Job:Third Place-A Grade-Kavitharachana-English
Alphonse Rose Mathew:Third Place-A Grade-Kathaprasangam
An Mary P shibu:Third Place-A Grade-Gasal Alapanam
Khajol Manuel:A Grade-Prasangam-Malayalam

Jeethu K.C:A Grade-Padyam Chollal-Malayalam
Shyamjith N.V:A Grade-Kavitharachana-Sanskrit
Nayana Manoharan:A Grade-Upanyasam-Sanskrit
Shyamjith N.V and Team:A Grade-Mookabinayam
Jayalakshmi T.V & Team:A Grade-Thiruvathira
Anuja K.B:Third Place-B Grade-Kathakali Sangeetham-Girls
Muhammed Nadeem &Team :B Grade-Kolkkali
Aiswarya P.R:B Grade-Aksharaslokam
Anaswara Mathew:B Grade:Nadodinritham
Abin Josph:First Place-B Grade-Parichamuttu

Juvan Mariya Job:B Grade-Chithra Rachana-Pencil
Rabina Rameshan-B Grade-Chithra Rachana-Water Colour
Bhavya C.V:B Grade-Collage
Nayana Manoharan:Second Place-B Grade-Padyam Chollal-Sanskrit
Shuhaib V.P:Third Place-B Grade-Kavitharachana-Arabic
Fareeda P:Third Place-B Grade-Upanyasam-Arabic
Sandra Shaji:B Grade-Katharachana-Malayalam
Sona George:B Grade-Katharachana-Hindi
Rose Mary P Shibu:B Grade-Lalithaganam-Girls
Salvin Joy:C Grade-Kavitharachana-Malayalam
Aleena Martin:C Grade-Upanyasam-English
Abhijith Thomas:C Grade-Katharachana-English
Rose Mary P Shinu:C Grade-Cartoon