2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

21 November 2017

Naduvil HSS at Taliparamba North Sub Dist 
School Kalolsavam 2017-18 (Day 6)
Adhithya Jayprakash:First Place-A Grade-Kuchuppudi
Vyshna Narayanan &Team:First Place-A Grade-Margamkali
Vismaya P.P& Team:First Place-A Grade-Group Dance
Rukhsana P.S:First Place-A Grade-Padyamchollal-Arabic
Nadira N.A:First Place-A grade-Prasangam-Urdu
Adhithya Jayprakash:Second Place-A Grade-Mohiniyattam
An Mary P shibu:Third Place-A Grade-Gasal Alapanam
Khajol Manuel:A Grade-Prasangam-Malayalam
Anaswara Mathew:B Grade:Nadodinritham
Abin Josph:First Place-B Grade-Parichamuttu