*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

16 November 2017

Naduvil HSS at Taliparamba North Sub Dist 
School Kalolsavam 2017-18 (Day 3)
An Mary P Shibu &Team:Second Place-A Grade-Desabakthiganam
Nayana Manoharan:Third Place-A Grade-Katharachana-Sanskrit
Juvan Mariya Job:Third Place-A Grade-Chithra Rachana-Oil Colour
Shyamjith N.V:A Grade-Kavitharachana-Sanskrit
Nayana Manoharan:A Grade-Upanyasam-Sanskrit
Juvan Mariya Job:B Grade-Chithra Rachana-Pencil
Rabina Rameshan-B Grade-Chithra Rachana-Water Colour
Bhavya C.V:B Grade-Collage
Rose Mary P Shinu:C Grade-Cartoon