2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

17 November 2017

Naduvil HSS at Taliparamba North Sub Dist 
School Kalolsavam 2017-18 (Day 4)
Ambika M:First Place-A Grade-Upanyasam-Hindi
Nadira N.A:First Place-A Grade-Upanyasam-Urdu
An Mariya Job:First Place-A Grade-Upanyasam-Malayalam
Ambika M:First Place-A Grade-Kavitharachana-Hindi
Fareeda P:Second Place-A Grade-Kathrachana-Arabic
Nadira N.A:Second Place-A Grade-Kavitha Rachana-Urdu
Shafeena B:Third Place-A Grade-Mono Act-Girls
Jasna V.P:Third Place-A Grade:Katharachana-Urdu
Juvan Mariya Job:Third Place-A Grade-Kavitharachana-English
Nayana Manoharan:Second Place-B Grade-Padyam Chollal-Sanskrit
Shuhaib V.P:Third Place-B Grade-Kavitharachana-Arabic
Fareeda P:Third Place-B Grade-Upanyasam-Arabic
Sandra Shaji:B Grade-Katharachana-Malayalam
Sona George:B Grade-Katharachana-Hindi
Rose Mary P Shibu:B Grade-Lalithaganam-Girls
Salvin Joy:C Grade-Kavitharachana-Malayalam
Aleena Martin:C Grade-Upanyasam-English
Abhijith Thomas:C Grade-Katharachana-English