തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

9 November 2018

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2018-19

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം 2018-19
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കി.
നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി അനിറ്റ സണ്ണി കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവൃത്തിപരിചയ മേളയിൽ (Beads work) ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടി.
Results:
ANITTA SUNNY: First Place-A Grade-Beads Work (Work Experience Fair)
JOMIN JOY&ALEN ALEX: A Grade- Working Model (Science Fair)
AMRUTHA KAPPALLY&JYOTHIKA TV: A Grade- Improvised Experiments (Science Fair)
JASMIN DEVASIA: A Grade- Products Using Waste materials (Work Experience Fair)
SHILPA SASI: A Grade- Paper Craft (Work Experience Fair)