2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

2 December 2018

പ്രി ക്യാമ്പ് ഒറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം

നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം:തളിപ്പറമ്പ ക്ലസ്റ്റർ പ്രി ക്യാമ്പ് ഒറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം- ദ്വിദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു.
(സീതി സാഹിബ് എച്ച്.എസ്.എസ്, തളിപ്പറമ്പ 2018 Dec1,2)