*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

3 December 2018

സ്കൂൾ കാന്റീൻ

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാൻറീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.