2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

3 December 2018

സ്കൂൾ കാന്റീൻ

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാൻറീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.