*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

3 December 2018

സ്കൂൾ കാന്റീൻ

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കാൻറീൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.