*ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 24ന് ആരംഭിക്കും * 2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

9 May 2019

Plus One Admission 2019

ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം 2019 
പ്ലസ് വണ്‍ ഓണ്‍ ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം: 10/5/2019 മുതൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 16/5/2019

അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുവാനും നിർദേശങ്ങൾക്കും ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക ജാലക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www.hscap.kerala.gov.in