തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

9 May 2019

Plus One Admission 2019

ഹയർ സെക്കണ്ടറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം 2019 
പ്ലസ് വണ്‍ ഓണ്‍ ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പണം: 10/5/2019 മുതൽ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 16/5/2019

അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കുവാനും നിർദേശങ്ങൾക്കും ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏക ജാലക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www.hscap.kerala.gov.in