2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

15 October 2019

കലോത്സവം സമാപിച്ചു

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കലോത്സവം 2019-20 സമാപിച്ചു.