*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

28 February 2020

ശാസ്ത്രദിനാചരണം

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്രദിനം ആചരിച്ചു.ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളെകുറിച്ച് മുൻ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ പി.എം പ്രഭാഷണം നടത്തി.പ്രിൻസിപ്പൽ കെ.പി ദാമോദരൻ,പുഷ്പാംഗദന്‍  സി.എസ്,അധ്യാപകനായ ദിലീപ്കുമാർ എൻ.എൻ,വിദ്യാർത്ഥിയായ നിരഞ്ജന എം തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു.