2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

23 May 2020

NSS - മാസ്ക് കൈമാറി

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ SSLC,ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി NSS വളന്റിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്കുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ദാമോദരൻ മാഷിനും,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ലതീഷ് മാഷിനും കൈമാറി.