*2024 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി സാനിയ കെ രാജേഷ്(1200/1200) * ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് *

23 May 2020

NSS - മാസ്ക് കൈമാറി

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ SSLC,ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി NSS വളന്റിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ മാസ്കുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ദാമോദരൻ മാഷിനും,ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ലതീഷ് മാഷിനും കൈമാറി.