*2020 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് തിളക്കമാർന്ന വിജയം 99% * SCIENCE:100% COMMERCE:100% HUMANITIES:97%*

30 May 2020

സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി

നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രഥമാധ്യാപകൻ ശ്രീ. എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, ക്ലർക്ക് ശ്രീ. എൻ.വി വിജയൻ എന്നിവർക്ക് പിടിഎയുടെ സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി.