2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

20 August 2020

പ്ലസ് ടു: സേ / ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് പരീക്ഷ

സ്‌കൂളുകളിൽ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 28/08/2020
പരീക്ഷാ തീയതി: 22/09/2020 മുതൽ 26/09/2020 വരെ

രണ്ടാം വർഷ (പ്ലസ് ടു) സേ / ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ സമർപ്പണ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക:
http://www.dhsekerala.gov.in/