തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ നടുവിൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മികച്ച പ്രകടനം * Alentiya C.S: HSS Kathaprasangam- First * Diya Benny: HSS Water Colour- First * Anusree ML: HSS Sanskrit Upanyasam- First * Fathimathul Reema AP: HSS Upanyasam Urdu- First *

20 August 2020

പ്ലസ് ടു: സേ / ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് പരീക്ഷ

സ്‌കൂളുകളിൽ പരീക്ഷാ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 28/08/2020
പരീക്ഷാ തീയതി: 22/09/2020 മുതൽ 26/09/2020 വരെ

രണ്ടാം വർഷ (പ്ലസ് ടു) സേ / ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് പരീക്ഷാ അപേക്ഷാ സമർപ്പണ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക:
http://www.dhsekerala.gov.in/