2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

26 August 2020

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: ട്രയൽ അലോട്മെൻറ് സെപ്റ്റംബർ 5 ന്