2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

13 September 2020

Plus One Admission 2020: First Allotment Result

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന്റെ ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം അറിയുവാൻ സന്ദർശിക്കുക: www.hscap.kerala.gov.in
പ്രവേശനം സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ 19 വരെ.