2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

6 October 2021

Plus One Admission: Second Allotment Result

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം:  രണ്ടാം അലോട്ടുമെൻറ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

സന്ദർശിക്കുക:

http://www.hscap.kerala.gov.in