*2021 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം 95% * സയൻസ് ബാച്ചിന് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണയും 100% വിജയം *

27 December 2021

Plus Two Examination - Time Table

രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷ മാർച്ച് 30 മുതൽ ഏപ്രിൽ 22 വരെ. പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ മാർച്ച് 15 വരെ. പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.