2022 ഹയർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 16 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

10 March 2022

വിനോദ വിജ്ഞാന കേന്ദ്ര നിർമ്മാണ ഫണ്ട് കൈമാറി

കണ്ണൂർ ജില്ലാ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിനായി പയ്യാവൂരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വിനോദ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിനായി നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവ്വീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് സമാഹരിച്ച ഇരുപതിനായിരം രൂപ എൻ.എസ്.എസ് ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീധരൻ കൈതപ്രത്തിന് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ  രഞ്ജിനി കെ കൈമാറി.