2023 ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷയിൽ നടുവിൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിന് മികച്ച വിജയം* 23 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും A+

21 June 2022

Exam Result

ഹയർ സെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാഫലം ഇന്ന് 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചയുടൻ താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫലം അറിയാവുന്നതാണ്

www.keralaresults.nic.in